Endarreriments en el contracte de la T-Mobilitat


Segons la modificació del contracte de la T-Mobilitat signat el 3 març 2017, s’han hagut de pagar indemnitzacions per un import de 12,124 milions d’euros a l’empresa adjudicatària, Soc Mobilitat, per “reajustaments per endarreriments d’alguna de les fases establertes en el contracte de la T-Mobilitat”.

  En el mateix annex 8 de la modificació del contracte s’indica que durant els anys 2015 i 2016 l’adjudicatària, Soc Mobilitat, va enviar diversos escrits a l’ATM advertint i avisant de retards imputables a l’administració. L’any 2016 l’ATM va contestar els escrits “assumint el retard com a imputable a I’administració, d’acord amb la clàusula 26.2.2.j del contracte del projecte T-Mobilitat”, clàusula que permet reequilibrar el projecte en cas d’endarreriments. 

En cap moment s’expliquen els motius que han portat a l’ATM a endarrerir el projecte, i si són de tipus polític, econòmic o tècnic, però el que queda clar és que la durada del contracte no s’escurça, sinó que es desplaça el termini d’inici i, per tant, de finalització dels 15 anys del contracte. Tot i això l’ATM, i les administracions que conformen l’ATM ja han pagat els 12,124 milions d’euros per els endarreriments.   Però aquí no acaba tot. Ens trobem al 2018, a menys d’un any de la suposada posada en marxa del projecte segons estava previst i, al mes d’abril, l’ATM en la reunió del consell d’administració del 26 d’abril es constata que “es va detectar que el contractista no estava complint els terminis d’execució dels treballs i per tant, no es complien les expectatives de que el sistema entrés en funcionament al mes de gener de 2019”, la qual cosa fa concloure al’ATM que “és evident que I’adjudicatari no esta en condicions de complir el calendari acordat i cal plantejar-ne un de nou que sigui viable, que minimitzi riscos, i que respecti el 2019 com a any d’implantació de la T-mobilitat” i, per tant, es plantejen nous reequilibris, en aquest cas que hauran de ser abonats per l’empresa adjudicatària.

  En l’acta de la reunió del comitè executiu del 14 de juny d’enguany es diu que a causa d’aquest nou endarreriment no se li garantiran determinats ingressos a Soc Mobilitat durant el 2019 però també diu que, de les tres penalitzacions que se li han imputat, una ha estat pagada, sense saber-ne l’import, i les altres dues l’adjudicatària ha formulat un recurs d’alçada i al final s’ha acordat un pagament total de 119.231 euros.

  Fins ara només hem exposat els fets, però des d’aquí exigim que es doni informació pública sobre els endarreriments, els motius que els han causat i dels imports i “reequilibris” pagats per les dues parts. També ens preocupa que en les actes de l’ATM es parli de “minimitzar riscos” en la posada en marxa dels sistema, i no entenem com pot ser que, un cop pagats 12 milions d’euros per endarreriments de mes de dos anys, en teoria imputables a l’ATM, ara Soc Mobilitat no estigui en condicions de complir el calendari i, pel que sembla, la posada en marxa definitiva serà al 2021.